سردخانه 9

درب سردخانه2
یونیت سردخانه
درب سردخانه
نمای داخلی سردخانه1
نمای داخلی سردخانه
نمای خارجی سردخانه
تابلو برق سردخانه