سردخانه 8

درب سردخانه4
تابلو برق4
سالن سردخانه
هواساز سردخانه