سردخانه 7

تابلو برق3
درب سردخانه3
نمای خارجی سردخانه3
نمای داخلی سردخانه2
تابلو برق سردخانه1