فن کویل سقفی توکار با فشار استاتیک بالا ( کانالی)

فن کویل سقفی توکار  ( کانالی) 4
فن کویل سقفی توکار  ( کانالی) 3
فن کویل سقفی توکار  ( کانالی) 2
فن کویل سقفی توکار  ( کانالی) 1