مطالب مورد نیاز یک مهندس در صنعت تهویه

محاسبات و فرمول های مورد نیاز یک مهندس
 
٢- دبی آب در گردش کندانسور چیلر :
 
GPM=Q/5000
 
(Q: Cooling load (Btu/hr
 
 
 
٣- دبی آب در گردش برج خنک کن :
 
GPM=3 [GPM/TR]*TR
 
(TR: Cooling load (Ref. Ton
 
 
۴- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :
 
(L=l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور
 
L(ft) : هد پمپ 
 
l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده
 
افت کلکتور = 5ft
 
افت فن کویل = 10ft
 
افت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر) 
 
 
 
۵- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :
 
L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج
 
L(ft) : هد پمپ
 
l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن
 
افت کلکتور = 5ft
 
افت کندانسور = 25ft (از کاتالوگ چیلر)
 
افت برج = 30ft (از کاتالوگ برج خنک کن)
 
 
 
۶- فرمول محاسبه انتقال حرارت :
 
Q=U.A.ΔT
 
(Q (Btu/hr

(U ( Btu/hr.ft2.oF

(A (ft2
 
 (ΔT (oF
 
 
 
٧- تبدیل واحدهای مهم :
 
تن تبرید  (TR = (12000 Btu/hr
 
Btu/hr / 4 = Kcal/hr
 
M3/hr * 4.4 = GPM
 
Gallons * 3.785 = Lit
 
CFM / 0.6 = M3/hr
 
HP * 0.735 = Kw
 
Btu/hr * 0.29287 = Watts
 
 
 
٨- محاسبه سطح مقطع دودکش :
 
A=0.02Q/√H برای سوخت مایع و گاز
 
A=0.04Q/√H برای سوخت جامد
 
A (cm2) : سطح مقطع دودکش
 
Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ
 
H (m) = h1 + 0.5h2
 
h1 : طول عمودی دودکش
 
h2 : طول افقی دودکش
 
 
 
٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :
 
V(Lit) = TR / 4000
 
 (TR: Cooling load (Ref. Ton
 
 
 
١٠- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :
 
(d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000
 
Min : 1 ¼”
 
 
 
١١- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :
 
V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000
 
 
 
١٢- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :
 
(d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000 لوله رفت
 
(d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت
 
(Q (Kcal/hr
 
 
 
١٣- محاسبه حجم منبع گازوئیل :
 
V (Lit) = GPH * 4 * N * n
 
GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها
 
N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)
 
n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز)
 
 
 
 ١۴– مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi میباشد.
 
 
 
١۵- مصرف آب دیگ بخار :
 
GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)
 
 
 
١۶- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :
 
Q=GPM*500*ΔT
 
(Q (Btu/hr : ظرفیت حرارتی
 
GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش
 
(ΔT (oF: اختلاف دمای آب ورودی و خروجی
 
 
 
١٧- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :
 
Q=CFM*1.08* ΔT
 
(Q (Btu/hr : ظرفیت حرارتی
 
CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل
 
(ΔT (oF : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی
 
 
 
 
 
١٨- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :
 
برای استخر : (Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C
 
 برای جکوزی : (Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C
 
 
 
١٩- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :
 
GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4
 
V : حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد
 
 
 
٢٠- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش میدهد.
 
 
 
٢١- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :
 
Low pressure : 15 psig
 
Medium pressure : 60 psig
 
High pressure : 100~150 psig
 
 
 
٢٢- سرعت های مجاز :
 
Water : 1.5~3 m/s
 
Steam : 20 m/s
 
Air in pipe : 20 m/s
 
Air in duct (industrial) : 1050 ft/min
 
Air in duct (non industrial) : 900 ft/min
 
Air in return or exhaust ducts : 750 ft/min
 
Air passing trough coils : 500 ft/min
 
Air passing from diffusers and supply grills : 300 ft/min
 
Air passing from exhaust grills : 200 ft/min
 
 
 
٢٣- محاسبه قطر کلکتور :
 
Φ = √ Φ1 . Φ2 . Φ3 …. Φi
 
Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی
 
 
 
٢۴- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :
 
 مصرف گازطبیعی m3/hr = Q(Kcal/hr) / 9500
 
مصرف گازوئیل m3/hr = Q(Kcal/hr) / 26000
 
 
 
٢۵- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :
 
Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150
 
 
 
٢۶- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :
 
Q(TR) = A(m2) / 25
 
 
 
٢٧- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :
 
(N = Q(Kcal/hr) / 125    (OR
 
N = Q(Btu/hr) / 500
 
Q : بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد
 
 
 
٢٨- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی : 
 
n = N * 0.75
 
N : تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند 27 محاسبه میگردد
 
 
 
٢٩- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :
 
Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.8] * N / 4
 
L*W*H : حجم فضای یک طبقه ساختمان میباشد
 
N : تعداد طبقات ساختمان میباشد
 
صفحه 3 از 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>