تعریف سوپرهیتتعریف سوپرهیت : هدف از انجام سوپرهیت جلوگیری از ورود مایع مبرد به کمپرسور است . تنها حالتی از ماده که مطمئنیم هیچ مایعی داخل آن نیست حال بخار سوپرهیت است چون تا وقتی که تمام مایع داخل مخلوط تبخیر نشود بخار نمی تواند سوپرهیت شود پس وقتی بخار اشباع مبرد سوپرهیت شود یعنی اینکه تمام قطرات مایع داخل آن تبخیر شده و ما را مطمئن می سازد که هیچ مایعی وارد کمپرسور نمی شود .
به منظور انجام سوپرهیت معمولا 5 الی 15 درصد سطح انتهای کویل را به این امر اختصاص می دهند که بخار اشباع مبرد با حرکت در انتهای کویل گرمای محیط را جذب کرده و سوپرهیت می شود

روش اندازه گیری سوپرهیت : ابتدا فشار اواپراتور را با استفاده از گیج اندازه می کیرید سپس این فشار را از طریق جدول فشار و دمای اشباع مبرد مورد نظر به دمای اشباع متناظر با آن فشار تبدیل می کنید . بعد دمای میرد در ساکشن کمپرسور را توسط دما سنج اندازه گیری می کنید و اختلاف این دو دما میزان سوپرهیتی است که در سیستم مورد نظر انجام می شود .

میزان سوپرهیت مناسب برای سیستم را هم می توانید 20 درجه فارنهایت در نظر بگیرید

صفحه 9 از 13 << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>